Pædagogiske principper

Grundlæggende kundskaber og færdigheder
Skolen underviser i alle grundskolens basisfag og tilbyder tysk fra 5. til 9. klassetrin.
Vi giver fagene dansk og matematik særlig høj prioritet ved gennem hele skoleforløbet at have et højt timetal i disse fag.
 
På grundlag af løbende evalueringer arbejdes der med de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik, indtil den enkelte elev har oparbejdet sikkerhed og rutine. Der kan efter behov tilbydes specialundervisning i dansk og matematik i hele skoleforløbet.
Vi begynder naturligvis allerede i børnehaveklassen med sproglege (sproglig opmærksomhed) med særlig vægt på bogstav/lydforbindelse og talopgaver som forberedelse til den egentlige læse- og regneundervisning.
 
  
 
Forståelse skaber motiverede elever
Undervisningsdifferentiering er det bærende princip i skolens pædagogiske praksis, dvs. at hensynet til både den enkelte elev og fællesskabet (klassen) skal tilgodeses.

Der sættes fokus på den enkelte elevs udviklingsmuligheder, og undervisningen planlægges, så den enkelte elev oplever læreprocessen som overskuelig og interessant. Eleverne bliver derved mere aktive og tager et større ansvar for deres egen indlæring og udvikling. Den personlige forståelse af stoffet er forudsætningen for at opretholde elevens motivering hele skoleforløbet igennem.
 
Undervisningen gennemføres som en vekslen mellem klasseundervisning, individuel fordybelse, gruppearbejde, værkstedsundervisning, røre-gøre materialer samt brug af pc'er og audiovisuelle hjælpemidler.
Elevernes udvikling understøttes og stimuleres ved personlige samtaler om faglige og sociale forhold. Der afsættes ekstra ressourcer til et antal lærere, som får særskilt tid til at bistå klasse- og faglærere med at fastholde en positiv udvikling for den enkelte elev.
 
En afvekslende skolegang
Selvom vi i skolens basis vægter det faglige højt, er vi meget bevidste om at skabe den rette balance mellem det boglige og det sociale, kreative og praktiske islæt.
I skolens hverdag indgår der selvfølgelig også temaforløb, tværfaglige projekter, ekskursioner, lejrskoler, film- og teaterforevisninger, gæsteforedrag, erhvervspraktik, fester, overnatninger og morgensang m.m.